Committee

Serving As Leaders, Preparing For The Future

Executive Committee Of 2019

Liew Xi Wei

President

Xiang Qing Yi

Vice President

Tan Yan Zhang

Secretary

Kenneth Tan Buo Chang

Treasurer

Tham Kai Heng Brian

Workshop Head

Chng Kok Fu

Welfare Head

Kwon Jin Young

Membership Secretary

Chiew Ru Xue

Quartermaster

Wong Pei Ning

Publicity Head

Chai Zhi Kang

Webmaster

Kaung Khant Kyaw

Exco Member

Yeo Sheen Hern

Exco Member

Executive Committee Of 2018

Lee Shu Lian

President

Daniel Yong Ee Thean

Vice President

Lim Ding Wen

Secretary

Quah Zen Shaun Jerome

Treasurer

Liew Xi Wei

Workshop Head

Xiang Qingyi

Publicity Head

Kenneth Tan Buo Chang

Welfare Head

Tan Yan Zhang

Webmaster

Loh Jing Yen

Assistant Webmaster